Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

UtylizacjaKosmosu
Reposted frommangoe mangoe viazelbekon zelbekon
UtylizacjaKosmosu
Reposted fromzelbekon zelbekon

January 09 2020

UtylizacjaKosmosu
Reposted fromzelbekon zelbekon

January 06 2020

UtylizacjaKosmosu
9068 a040 500
Reposted fromcornis cornis vianiedoskonalosc niedoskonalosc
UtylizacjaKosmosu
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viathoruviel thoruviel
UtylizacjaKosmosu
9506 d1c9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabzium bzium

January 03 2020

UtylizacjaKosmosu
8821 1fc3 500
Reposted fromxanth xanth viatvaseyes tvaseyes

January 02 2020

UtylizacjaKosmosu
Reposted fromSilentRule SilentRule viapffft pffft

January 01 2020

UtylizacjaKosmosu
4689 c2cd 500
Reposted fromkartofel kartofel viabzium bzium
UtylizacjaKosmosu
Reposted fromzelbekon zelbekon

December 30 2019

UtylizacjaKosmosu
Reposted fromzelbekon zelbekon
UtylizacjaKosmosu
Reposted fromzelbekon zelbekon viaSanthe Santhe
UtylizacjaKosmosu
Reposted fromzelbekon zelbekon viapffft pffft
UtylizacjaKosmosu
Reposted fromzelbekon zelbekon viapffft pffft
UtylizacjaKosmosu
3418 072f 500
Reposted fromtfu tfu

December 09 2019

UtylizacjaKosmosu
3287 6e60
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
UtylizacjaKosmosu
5016 4d77 500
Reposted fromniemamzdrowia niemamzdrowia viadimer dimer
UtylizacjaKosmosu
0174 b66b 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaMsCaptain MsCaptain
UtylizacjaKosmosu
Reposted fromzelbekon zelbekon viaMsCaptain MsCaptain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl